Casa AR1

Begur

L’empresa promotora Aiguablava Capital SL ens va proposar el repte de construir una casa petita en una parcel·la complexa, buscant el màxim rendiment en un solar pràcticament residual. Per tal d’oferir una contrapartida a la baixa edificabilitat i a la pendent del terreny vam optar per utilitzar la coberta de la vivenda com a espai exterior amb la piscina i construir una terrassa en voladís a nivell de la vivenda. Es va optar a més per materials purs: formigó, acer i fusta, que proporcionen una imatge en concordança amb les línies pures del conjunt. Les pèrgoles de la terrassa i la coberta enmarquen els espais d’estar exterior i completen el conjunt.

La empresa promotora Aiguablava Capital SL nos propuso el reto de construir una casa pequeña en una parcela compleja, buscando el máximo rendimiento en un solar prácticamente residual. Para ofrecer una contrapartida a la baja edificabilidad y a la pendiente del terreno optamos por utilitzar la cubierta de la vivenda com espacio exterior con la piscina y construir una terraza en voladizo a nivel de la vivenda. Se optó además por materiales puros: hormigón, acero y madera, que proporcionan una imagen acorde con les líneas puras del conjunto. Las pérgolas de la terraza y la cubierta enmarcan los espacios de estar exteriores y completan el conjunto.

Concrete house
Top view